VEDTÆGTER FOR SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI – SDF

CVR: 71193217

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Selskabet for Dansk Fotografi, forkortet SDF.

Foreningens hjemsted følger formanden.

§2. Formål

SDF har til formål:
- at højne standarden og anseelsen for dansk fotografi.
- at fremme samarbejdet mellem danske fotografer.
- at fremme samarbejdet mellem danske fotoklubber.
- at være samlingspunkt for danske fotografer
- at varetage og formidle kontakten til fotoorganisationer heriblandt FIAP og NFFF.

§3. Medlemsskab

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver dansk fotoklub og enhver fotointeresseret person.

Stk.2. Generalforsamlingen kan fastlægge forskellige grader af medlemskab med hver sit kontingent og tilhørende rettigheder. Der kan også fastlægges medlemskaber med lav kontingent og tilhørende få rettigheder, som ikke giver stemmeret ved generalforsamlingen.
De forskellige former for medlemskab med tilhørende rettigheder skal klart fremgå af referatet fra generalforsamlingen, og skal være beskrevet klart og tydeligt på foreningens hjemmeside.

Stk. 3 Klubber og medlemmer, der ønsker medlemskab af SDF skal ved indmeldelse oplyse navn, postadresse og e-mailadresse.

Stk. 4. Materiale, som er erhvervet gennem medlemskab af SDF, må ikke udveksles til personer udenfor SDF, uden bestyrelsens forudgående accept.

Stk. 5. Medlemmer, som er i restance med kontingent, udtræder uden yderligere varsel af SDF.

Stk. 6. Et medlem kan ekskluderes af generalforsamlingen når vedkommende medlem overtræder vedtægternes §2. Forslag herom skal fremsendes med samme frister, som øvrige forslag. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

Stk. 7. Udmeldelse af SDF skal ske skriftligt til kassereren senest 3 måneder før kontingentets forfald. Udmeldelsen vil være gældende fra forfaldsdatoen.

§4 SDF ærestitler

Stk. 1. ESSDF-titlen
Personer, der til fordel for SDF, eller for foreningsarbejdet i SDF har ydet særlige tjenester af lang varighed (minimum 2 fulde valgperioder), kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: ESSDF (Excellence Service SDF).

Stk. 2. HonMSDF-titlen
Personer, som har ydet et ekstraordinært og/eller længerevarende bidrag af internationalt format indenfor udviklingen af fotografiet eller fotografisk kunst og/eller på exceptionel vis bidraget til udvikling og fremgang for SDF eller selskabets formål, kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: HonMSDF (Honorary Member of SDF) (= æresmedlem af SDF). HonMSDF kan kun tildeles de, der allerede er tildelt titlen ESSDF, og har haft denne i mindst 2 år.
Ved arbejde for SDF forstås længerevarende som minimum 4 fulde valgperioder.

Stk. 3. Tildeling af HonMSDF til et medlem af SDF bestyrelsen eller andre tillidsvalgte kan først ske minimum 6 måneder efter medlemmet er fratrådt.

Stk. 4. Tildeling af ærestitler skal altid ske med skriftlig begrundelse og motivation, som offentliggøres til medlemmerne med de samme frister som indkomne forslag.

Stk. 5. Medlemsforeninger, medlemmer af SDF tilknyttede foreninger og personlige medlemmer kan indstille en person indenfor medlemskredsen af SDF til titlen ”Årets ildsjæl”. Titlen tildeles en person, som har ydet et stort, ekstraordinært og uselvisk arbejde til gavn for andre mennesker indenfor medlemskredsen af SDF. Titlen er ikke knyttet til vedkommendes fotografiske virke. Begrundet indstilling skal fremsendes til bestyrelsen, og være denne i hænde senest den 31. juni hvert år. Bestyrelsen træffer valg om tildeling af prisen. Hvis bestyrelsen beslutter at uddele titlen, uddeles denne på det årlige landsmøde.

§5. Kontingent

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for samtlige typer medlemskab for det kommende regnskabsår.

Stk. 2. Rettidig indbetaling af kontingent sker senest på forfaldsdatoen.

Stk. 3. Indmeldelsesdato er lig med forfaldsdato

§6. Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet skal forelægges den interne på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren foretager en kritisk gennemgang af regnskabet herunder bilagskontrol. Revisorens arbejde skal være færdiggjort senest 30 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling, så det reviderede regnskab kan offentliggøres i forbindelse med indkaldelse hertil.

Stk. 3 Revisoren skal påtegne regnskabet med evt. relevante kommentarer.

§7. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang hvert år i marts eller april og indkaldes elektronisk af bestyrelsen, med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dato, tid og sted, dagsorden, regnskab og budget samt offentliggørelse af rettidigt indkomne forslag.

Stk. 2. Dagsorden på generalforsamlingen:

a: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF-bestyrelsen)
b: Valg af referent
c: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
d: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse
e: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
f: Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes §7 stk. 3
g: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse
h: Valg:
1) Bestyrelsen
På lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, alle for to år
På ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, alle for to år.

Hvert år vælges for et år to suppleanter til bestyrelsen.

Suppleanter der indtræder i bestyrelsen i løbet af året, overtager valgturnus fra det medlem de erstatter.

2) Revisor

På lige år vælges for to år revisoren
På ulige år vælges for to år revisorsuppleanten

3) Udvalg
Eventuelt valg af udvalgsmedlemmer

i: Eventuelt – der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning

Stk. 3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag til rettidigt indkomne forslag kan forelægges og behandles på generalforsamlingen.

Stk. 4. Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen som offentliggøres på hjemmesiden senest 30 dage efter generalforsamlingen.

§8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Indkaldt af bestyrelsen
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden på samme måde og med samme frister som den ordinære generalforsamling og afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2. Indkaldt af medlemmerne.
Hvis medlemmer, som repræsenterer mindst 25% af foreningens stemmeandele ønsker en ekstraordinær generalforsamling afholdt er bestyrelsen forpligtet til at indkalde en sådan. Denne indkaldes inden 4 uger efter modtagelse af anmodningen med angivelse af dagsorden med samme frister som den ordinære generalforsamling.

§9. Stemme og taleret

Stk. 1 Medlemmer af SDF som har et medlemskab jf. § 3 stk. 2 med stemmeret har møde- tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer af SDF har møde- tale- og stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemmer af SDF som har et medlemskab jf. § 3 stk. 2 uden stemmeret har ingen rettigheder på generalforsamlingen.

Stk. 2. Medlemmerne råder over følgende antal stemmer:

Medlemmer af SDF som har et medlemskab jf. § 3 stk. 2 med stemmeret har 1 stemme.

Klubber som er medlem, har 1 stemme.

Stemmekort udleveres umiddelbart inden generalforsamlingen.

Stk. 3. Et medlem kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet medlem.
Fuldmagt skal gives på en blanket, som downloades på SDF.dk og medbringes på generalforsamlingen, klik her for blanket.

§10. SDF-bestyrelsen

Stk. 1. SDF ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, jfr. vedtægternes §7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Udover den valgte formand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og billedsekretær. Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse på 7 medlemmer på generalforsamlingen, kan man nøjes med mindst 5 medlemmer i en overgangsperiode indtil næste generalforsamling.

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af SDF som har et medlemskab jf. § 3 stk. 2 med stemmeret

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt medlemmer associeret til bestyrelsen kan få dækket udgifter godkendt af bestyrelsen, men må i øvrigt ikke modtage vederlag for arbejdet i SDF.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at der dækkes omkostninger til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, associerede til bestyrelsen samt eventuelle udvalgsmedlemmer for transport, ophold og diæter dog maksimalt statens takster.

Stk. 6. Bestyrelsen forestår alle SDF aktiviteter og fastsætter priser herfor.

Stk. 7. Bestyrelsen for SDF holder medlemmerne orienteret gennem udsendelse af informationer.

Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.


§11 Dispositionsret

Stk. 1. Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.

Stk. 2. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

Stk. 3. Generalforsamlingen, bestyrelsen eller andre, kan ikke pålægge medlemmerne hæftelse ud over det indbetalte kontingent.

Stk. 4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

Stk. 5. Bestyrelsen forvalter SDF aktiver under ansvar overfor generalforsamlingen. Aktiver skal anbringes konservativt. Bestemmelser om aktivernes anbringelse tages af bestyrelsen.

Stk 6. Formanden og kassereren tegner SDF. Dispositioner på bankkonto kan foretages af enten kasserer eller af formanden. Fuldmagt til foreningens konti gives til kasserer og/eller formand af mindst to bestyrelsesmedlemmer.

§12. SDF-events, billedkonkurrencer mm.

Stk. 1 Bestyrelsen beslutter hvornår der skal indkaldes til SDF-events og billedkonkurrencer m.v. og hvor disse skal afholdes. Bestyrelsen beslutter tid og sted. Opgaven kan uddelegeres til et SDF-udvalg udpeget af bestyrelsen. Udvalget er ansvarligt overfor bestyrelsen og skal på opfordring aflægge budget og regnskab.

§13. Udenlandske organisationer

Bestyrelsen kan gennem SDF udlandsdelegerede skabe kontakt til udenlandske fotografiske forbund, klubber og enkeltpersoner.

§14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen hvis forslaget er indleveret rettidigt, eller der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling herom.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§15. Opløsning af SDF

Stk. 1. Opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.
Opløsningen skal ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved skriftlig afstemning.

Stk. 2. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i henhold til § 15 stk. 1, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som kan træffe beslutning om opløsning med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer ved skriftlig afstemning.


Stk. 3. Vedtages opløsningen, skal eventuelle midler anvendes til almene velgørende formål efter den af SDF opløsende generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling, Næstved, 3. oktober 2015.
Ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, Aarhus den 4. februar 2017
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling, Odense den 6. oktober 2018
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling, Odense den 21. maj 2023

We use cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Nogle af dem er essentielle for driften af ​​sitet, mens andre hjælper os med at forbedre denne side og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv beslutte, om du ønsker at tillade cookies eller ej. Bemærk venligst, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på sitet.