SDF godkendte udstillinger

Brugervurdering: 4 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktiv
 

224 Henrik R. Kristensen Mud blue eyes Author: Henrik R. Kristensen Mud blue eyes

DEFINITION:

SDF godkendelse er en bekræftelse og anerkendelse, som kan søges før en planlagt udstilling med baggrund i et af SDF godkendt oplæg samt resultater opnået ved tidligere afholdte udstillinger. SDF’s bestyrelse kan herudover vælge at tildele godkendelse til andre fotosaloner eller væsentlige fotografiske initiativer, som kan komme SDF’s medlemmer til gode. De nærmere vilkår for sådannegodkendelser vil blive besluttet af bestyrelsen efter individuel vurdering. Bestyrelsen for SDF’s nåleregulativ vil herefter blive orienteret, dersom SDF’s medlemmer efterfølgende kan optjene points ved disse saloner eller fotografiske initiativer.

GENERELT:

SDF godkendelse kan gives til udstillinger, som:

Har et nationalt præg hermed forstås, at udstillingen er åben for alle fotografer i Danmark - såvel professionelle som amatører. Den Nationale
har et regionalt præg

hermed forstås, at udstillingen er åben for alle i en region hjemhørende fotoklubber uanset om klubben er medlem af SDF eller ej, - og for personlige medlemmer af SDF med bopæl i regionen. De regionale opdelinger er:
a. Jylland -
b. Fyn, Langeland og Ærø 
c. Sjælland & øerne.

Der kan max gives godkendelse til 1 årlig udstilling pr. region

Jyske

Fælles Fynske

Mellem sund og bælt

har et internationalt præg hermed forstås, at udstillingen er åben for alle danske og udenlandske fotografer - såvel professionelle som amatører.

Lanterna Magica 

SDF godkendelse kan tildeles medlemmer af SDF klubber og personlige medlemmer, samt udlandske klubber og foreninger, som gennem deres landsforbund er medlem af FIAP.
Udstillinger med rent kommercielt formål kan ikke opnå SDF godkendelse.

ANSØGNING:

Ansøgning om SDF godkendelse af en udstilling foretage via www.sdf.dk senest 4 måneder før den planlagte udstilling, for internationale udstillinger dog 8 måneder. Regelsættet for den planlagte udstilling, skal vedlægges ansøgningen.

SDF-GODKENDELSE:

Såfremt ansøgningen opfylder de af SDF’s bestyrelse fastsatte krav, tildeles udstillingen SDF godkendelse, og resultatet meddeles ansøgeren. Herefter fremsendes et SDF certifikat med godkendelsenummer til ansøgeren. Dette certifikat skal vises i forbindelse med udstillingen, og certifikatets nummer skal nævnes i udstillingens katalog. Kun de udstillinger, der har opnået SDF godkendelse, har lov til at benytte SDF’s logo på invitationer, entry forms, katalog etc. Når dette gøres, skal det efterfølges af ordlyden “med SDF godkendelse”.

KRAV TIL ANSØGERNE:

For at kunne opnå SDF godkendelse af en udstilling skal ansøgerne:

a. følge de regler, der er nedfældet i dette regelsæt
b. købe mindst 3 SDF medaljer i hver kategori, som skal tildeles fremragende fotografiske præstationer,
c. udgive et katalog eller en CD med billeder fra udstillingen, incl. resultatliste.
d. uden vederlag stille en side til SDF’s rådighed i ovennævnte katalog / CD-ROM.

SDF’s ANSVAR:

Det, at SDF har givet sin godkendelse, til en udstilling er ikke ensbetydende med, at SDF kan gøres ansvarlig for eventuelle fejl, som bliver begået i forbindelse med udskrivning, afholdelse m.v.

REGLER FOR SDF-GODKENDTE UDSTILLINGER

RESTRIKTIONER:

Jurymedlemmer må gerne deltage i udstillingen, dog ikke i de kategorier, de selv bedømmer. De kan også inviteres til separatudstilling af egne værker.

Derimod må øvrige medlemmer af den arrangerende klub gerne deltage i konkurrencerne. 

SDF inviteres til at sende en observatør til bedømmelsen. Denne er pligtig at hjælpe arrangøren med at korrigere procedurer, mv., dersom fejl iagttages i henhold til SDF´s regler. Skulle arrangøren undlade at følge vejledningen fra SDF´s observatør, tilbagetrækkes SDF´s godkendelse på stedet, og de fremsendte medaljer og diplomer returneres uden refusion.

DET FOTOGRAFISKE ARBEJDE:

Alle fotografiske stilarter og alle fotografiske processer indenfor udstillingens kategorier tillades. F.eks. monokrome, farvepapir, dias, digital projektion, m.m..

DELTAGELSE:

Senest 2 måneder før indleveringsfristen skal der informeres om udstillingen på SDF´s hjemmeside: www.sdf.dk Alle potentielle deltagere skal kunne downloade entryformen fra arrangørens hjemmeside, hvor der redegøres for den annoncerede udstilling, herunder regler, gebyrer og indleveringsfrist.

FOTOGRAFISKE EMNER:

Deltagerne i udstillingen skal have lov til at behandle alle fotografiske emner inden for ”frit emne”. Hvis arrangørerne ønsker et fast emne behandlet, kan dette indgå som eneste emne eller som en separat sideløbende konkurrence i en eller flere kategorier. Et sådant fast emne skal være nemt at forstå og behandle f.eks. landskab, mennesker på arbejde, essay etc., men det er alene

den udpegede jury, som afgør, om indsendte billeder dækker det faste emne.

DELTAGERGEBYR:

Deltagergebyrets størrelse og oplysning om betalingsform skal tydeligt fremgå af den udsendte entry form.

SDF medaljer og diplomer:

Arrangørerne af en udstilling med SDF godkendelse skal for hver kategori købe mindst 3 SDF medaljer (1 guld, 1 sølv, 1 bronze), samt 3 diplomer pr. kategori. Medaljerne leveres med SDF logo og navn på udstillingen.

Betaling for disse medaljer skal sendes til SDF’s kasserer efter nærmere aftale med denne. 
Ansøgningen om køb af det ønskede antal SDF medaljer og diplomer skal vedlægges ansøgningen om SDF godkendelse af udstillingen.

I udstillingens entryform skal det oplyses, at der uddeles SDF medaljer og diplomer. SDF medaljer og diplomer må kun uddeles i forbindelse med den udstilling, hvortil de er bevilget.

SDF stiller krav om at alle medaljer og diplomer skal uddeles. Dog kan diplomernes antal reduceres i en kategori, hvor der er for få indleverede værker, til, at den ønskede antagelsesprocent / det ønskede kvalitetsniveau, kan overholdes. I dette tilfælde tilbagekøber SDF diplomerne.

REGLER:

Med SDF-godkendelsen af udstillingen har SDF samtidig godkendt det regelsæt, der er gældende for udstillingen. Reglerne følger SDF´s til enhver tid gældende regler for Den Nationale, hvad angår antal, størrelse, montering m.m. For regionale udstillinger kan desuden gælde særlige regionale bestemmelser.

JURYSAMMENSÆTNING:

Til enhver udstilling skal der dannes en jury bestående af mindst tre (3), maksimalt fem (5) juryindlemmer.
SDF anbefaler, at en international jury har følgende sammensætning:

1) mindst 1 medlem, der er indehaver af en FIAP titel.
2) mindst 1 medlem, der er indehaver af en SDF titel.

Ingen jurymedlemmer må have tilknytning til den arrangerende klub/gruppe.
Navne og fotografiske titler for hvert enkelt jurymedlem bør tydeligt fremgå af den udsendte entry form og det udsendte katalog / CDROM.

Såfremt arrangørerne har en eller flere reserver til juryen, skal det tydeligt fremgå af den udsendte entry form. Arrangørerne skal betale rejseomkostninger samt fortæring for hvert enkelt jurymedlem.

JURYSAMMENTRÆDE:

Enhver arrangør skal behandle alle indsendte billeder med den yderste varsomhed.

Det er kun tilladt at mærke de indsendte billeder med mærkater, som er nødvendige for at kunne identificere dem. Alle billeder, skal forevises jury/juryer til bedømmelse. Bedømmelsen skal følge SDF´s til enhver tid gældende regler for bedømmelse.

Jury/juryer tildeler medaljer og diplomer etc. De eneste faktorer, der skal tages i betragtning, når et billede præmieres, er dets fotografiske kvaliteter.

SDF stiller ikke noget krav til antagelsesprocenter, men der må ikke antages mere end 20% i hver kategori. Hvis en kategori opnår under 15 indleverede værker, bortfalder SDF’s præmier og diplomer. I så fald køber SDF disse tilbage. Dersom nogle billeder ikke opfylder SDF´s krav til S/H kategori og Natur kategori, skal disse billeder diskvalificeres.

Juryen skal ikke retfærdiggøre sin afgørelse, der er endelig og ikke kan appelleres.

Efter jurysammentræde skal hver enkelt deltager have at vide, om hans/hendes billeder er antaget eller ej, og om de eventuelt er præmierede. Tidspunktet for denne orientering kan variere

med udstillingen og fremgår af entryformen. Betingelserne for returnering af antagne/ikke antagne billeder fremgår af entryformen.

ANTAGELSESBEVIS:

SDF sender ca. 2 uger før udstillingen en særlig CD til arrangøren til brug ved registrering af alle pointgivende antagelser. Straks efter udstillingen returneres denne CD til SDF.

KATALOG:

Det, at udstillingen har opnået SDF godkendelse samt nummeret på godkendelsescertifikatet, skal nævnes i kataloget/CD-ROM.

Hver deltager, uanset om deltageren har fået billeder antaget eller præmieret, skal modtage et gratis katalog / CD-ROM. Arrangørerne skal sende mindst 1 eksemplarer af kataloget / CDROM til SDF’s formand, samt tilsvarende til SDF’s billedsekretær. 

I kataloget/CD-ROM skal autorernes navne opstilles i alfabetisk orden, efterfulgt af eventuelle fotografiske titler, samt for nationale udstillinger, eventuelt medlemskab at fotoklub. Derefter angives billedets titel. I regionale udstillingers kataloger kan man vælge anden opstillingsform.

SDF medaljer og diplomer samt andre uddelte præmier skal nævnes i kataloget / CD-ROM med autors navn, eventuel fotografisk titel samt titlerne på de præmierede billeder. l kataloget/CD-ROM skal der endvidere trykkes en statistik for hver enkelt kategori angivende antallet af indleverede billeder, antallet af antagne billeder samt en procentvis beregning at antallet af antagne billeder. Kataloget / CD-ROM skal være af god kvalitet. 

FØLGENDE RETNINGSLINIER ANBEFALES, NÅR UDSTILLINGEN TILRETTELÆGGES:

a. en udstilling med papirbilleder bør vises mindst 10 dage, inklusive inklusive 2 weekends.
b. en udstilling med farvedias bør vises i mindst 2 weekends med 2 forevisninger pr. dag. 
c. for regionale udstillinger kan alle billeder fremvises i 1 weekend.

AFSLUTNING AF UDSTILLINGEN:

Alle indsendte billeder skal være returneret til deltagerne senest 1 måned efter udstillingens afslutning. Det er arrangørerne forbudt at beholde billeder, medmindre deltagerne skriftligt har givet arrangørerne tilladelse dertil.

Medaljer, diplomer o. lign, som ikke er afleveret i forbindelse med udstillingen, skal afsendes umiddelbart efter udstillingens afslutning. Udgifterne til dette påhviler arrangørerne.

AFSLUTNING:

SDF vil træffe afgørelse, hvis der opstår tilfælde, som ikke er dækket af dette dokument.

Social Share